Activities

หากคุณกำลังมองหาแนวทางอนุรักษ์พลังงาน เพื่อลดต้นทุนค่าไฟฟ้าให้กับหน่วยงาน หรือองค์กรของคุณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ...

เมื่อวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA ได้จัดงานสัมมนา “TOGETHER WE CAN, Create the Sustainable World with GSEE” ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 1 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ...

เมื่อวันที่ 24-25 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตร ผู้ประเมินมาตรฐาน“GSEE” ให้กับผู้บริหาร และพนักงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องทิวลิป โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ...

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดการประชุม การรับฟังความคิดเห็นผลการศึกษาและวิเคราะห์เพื่อจัดทำเกณฑ์ด้านสิทธิประโยชน์...

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดการประชุมเพื่อพิจารณาผลการดำเนินการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน...

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จัดการประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โครงการจัดทำเกณฑ์มาตรฐานรางวัล “PEA Green Diamond Energy Awards” ครั้งที่ 2 ...

เมื่อวันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้จัดประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โครงการจัดทำเกณฑ์มาตรฐานรางวัล “PEA Green Diamond Energy Awards” ...