ABOUT

ที่มา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีแนวคิดที่จะส่งเสริมและสนับสนุนสถานประกอบการและผู้ใช้ไฟฟ้าในการยกระดับสู่มาตรฐานการใช้พลังงานอย่างยั่งยืนตามแนวทางของ กฟภ. จึงได้ดำเนินการจัดทำ “เกณฑ์มาตรฐานความยั่งยืนด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมของ กฟภ. (Global Sustainable Energy and Environment : GSEE) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินและให้การรับรองแก่องค์กร หน่วยงาน บริษัท หรือสถานประกอบการที่มีความมุ่งมั่นในการดำเนินการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เพื่อวัตถุประสงค์เดียวกัน คือ การดำเนินกิจกรรมและธุรกิจบนพื้นฐานของความยั่งยืน ที่สามารถส่งมอบสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่คนรุ่นต่อไปในอนาคต เพื่อสอดคล้องกับเป้าหมาย 17 ด้าน การพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ และผลการอนุรักษ์พลังงานที่เกิดขึ้นจากโครงการจะเป็นผลการดำเนินการส่วนหนึ่งของมาตรการบังคับใช้เกณฑ์มาตรฐานอนุรักษ์พลังงานสำหรับผู้ผลิตและผู้จำหน่ายพลังงาน (Energy Efficiency Resources Standards; EERS) ตามนโยบายและแผนด้านการอนุรักษ์พลังงานของกระทรวงพลังงาน

วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนสถานประกอบการและผู้ใช้ไฟฟ้าในการยกระดับสู่มาตรฐานการใช้พลังงานอย่างยั่งยืนตามแนวทางของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อลดต้นทุนพลังงานและเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

เพื่อช่วยลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ของโลกตามเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

เพื่อใช้เป็นมาตรการในการดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานให้ผู้ใช้พลังงาน (EERS) ตามแผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี (พ.ศ. 2558 – 2579) ของกระทรวงพลังงาน

สิทธิประโยชน์

รูปแบบการให้บริการและสิทธิประโยชน์

รูปแบบการให้บริการและสิทธิประโยชน์CertificateBronzeSilverGoldPlatinum
1. การให้การรับรองตามเกณฑ์มาตรฐาน GSEE

2. การให้ใช้ตราสัญลักษณ์บนผลิตภัณฑ์

3. การให้คำปรึกษาการพัฒนาดัชนีชี้วัดเกณฑ์มาตรฐาน GSEE

4. การฝึกอบรมเกณฑ์มาตรฐาน GSEE และด้านวิชาการที่ เกี่ยวข้อง

5. การเข้าร่วมการส่งเสริมการลงทุนด้านอนุรักษ์พลังงานใน รูปแบบ ESCO

6. การสนับสนุนข้อมูลด้านพลังงานทดแทน/ธุรกิจพลังงานและ บริการ/ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ PEA

สำหรับรูปแบบการให้บริการและสิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกประเภทนิติบุคคลที่ขอรับการประเมินมาตรฐาน GSEE มี รายละเอียดดังนี้

1. การตรวจประเมินและให้การรับรองตามเกณฑ์ของมาตรฐาน GSEE

การรับสมัครเป็นระบบ Online Application Form และสามารถประเมินผลได้ด้วยองค์กรเอง (Self Evaluation) โดยการประเมินจะแสดงค่า GSEE Index ของผู้สมัคร สำหรับสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่ประสงค์จะขอรับการรับรองมาตรฐาน GSEE หรือเข้าร่วมประกวดมาตรฐานรางวัลที่ PEA จัดขึ้นจะต้องผ่านการตรวจรับรองและยืนยันผล (Verification and Validation) ณ สถานประกอบการจากผู้ประมิน (Verifier) ที่ขึ้นทะเบียนไว้กับ PEA และผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการประเมินมาตรฐาน GSEE ที่ กฟภ. แต่งตั้งขึ้นการให้การรับรอง (Certificate) มีระยะเวลา 2 ปี

2. การให้ใช้ตราสัญญลักษณ์บนผลิตภัณฑ์

สำหรับสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์ประเมินมาตรฐาน GSEE ในระดับ Gold Certificate และ Platinum Certificate จะได้รับสิทธิพิเศษในการนำตราสัญญลักษณ์ของ GSEE ติดบนบรรจุภัณฑ์หรือบนผลิตภัณฑ์หรือติดตั้งภายในสถานประกอบการหรือหน่วยงานเป็นระยะเวลา 2 ปี โดยมีค่าธรรมเนียมการใช้ตราสัญลักษณ์ 35,000 บาท

ยื่นขอสิทธิ์การใช้ตราสัญลักษณ์ GSEE Click

3. การให้คำปรึกษาการพัฒนาดัชนีชี้วัดเกณฑ์มาตรฐาน GSEE

บริการให้คำปรึกษาด้านดัชนีชี้วัดเกณฑ์มาตรฐาน GSEE เป็นบริการสำหรับสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่ต้องการปรับปรุงหรือพัฒนา Key Performance Index ในแต่ละด้านให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน หรือสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่ต้องการได้มาตรฐานในระดับที่สูงกว่าเดิม โดยสามารถมาขอรับคำปรึกษาได้ในระบบ Online Consultancy หรือ Onsite Consultancy

4. การฝึกอบรมเกณฑ์มาตรฐาน GSEE และด้านวิชาการที่เกี่ยวข้อง

บริการฝึกอบรมเกณฑ์มาตรฐาน GSEE และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นบริการสำหรับหน่วยงานหรือสถานประกอบการที่ต้องการสร้างความรู้เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงาน พลังงานหมุนเวียน การจัดการสิ่งแวดล้อม ด้านนวัตกรรม ด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน ฯลฯ รวมถึงแนวทางและวิธีการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน GSEE ให้กับพนักงาน และผู้เกี่ยวข้อง โดยมีทั้งรูปแบบ Online Training และ In-house Training

5. การส่งเสริมการลงทุนด้านอนุรักษ์พลังงานในรูปแบบ ESCO

บริการสำหรับสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่สนใจเข้าร่วมการประเมินมาตรฐาน GSEE และต้องการลงทุนด้านการอนุรักษ์พลังงานในรูปแบบของ ESCO

6. การสนับสนุนข้อมูลด้านพลังงานทดแทน/ธุรกิจพลังงานและบริการ/ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ PEA

การสนับสนุนด้านข้อมูลและการให้คำปรึกษาสำหรับการบริการและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ PEA ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน GSEE ให้กับผู้ขอรับบริการ