สถานประกอบการเป้าหมายของ GSEE

สถานประกอบการเป้าหมายของมาตรฐาน GSEE

การจัดกลุ่มของมาตรฐาน GSEE เป็น 3 กลุ่มหลัก คือ

1. ประเภทอาคารธุรกิจ

2. ประเภทโรงงานอุตสาหกรรม

3. ประเภทโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (VSPP)

 
 

มาตรฐาน GSEE มีดัชนีชี้วัดความยั่งยืนด้านการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมของแต่ละสถานประกอบการที่ต่างกัน ตามเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นดังนี้