การจัดระดับของ Certificate สำหรับเกณฑ์มาตรฐาน GSEE

การจัดระดับของ Certificate สำหรับเกณฑ์มาตรฐาน GSEE

LevelLevel NameGSEE IndexMeaning
1 Certified 2.51-3.00 points High Potential to Development
2 Bronze 3.01-3.50 points Initial Sustainability
3 Silver 3.51-4.00 points Moderate Sustainability
4 Gold 4.01-4.50 points Intensive Sustainability
5 Platinum 4.51-5.00 points Extreme Sustainability

ระดับที่ 1

การผ่านการรับรองตามเกณฑ์ของ GSEE แสดงถึงแนวโน้มที่สามารถพัฒนาสู่ความยั่งยืนด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (High Potential to Development)

ระดับที่ 2

การผ่านการรับรองตามเกณฑ์ของ GSEE แสดงว่าองค์กรได้ดำเนินการพัฒนาสู่ความยั่งยืนด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมแล้วในระดับต้น (Initial Sustainability)

ระดับที่ 3

การผ่านการรับรองตามเกณฑ์ของ GSEE แสดงว่าองค์กรได้ดำนินการพัฒนาสู่ความยั่งยืนด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมแล้วในระดับปานกลาง (Moderate Sustainability)

ระดับที่ 4

การผ่านการรับรองตามเกณฑ์ของ GSEE แสดงว่าองค์กรได้ดำเนินการพัฒนาสู่ความยั่งยืนด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมแล้วในระดับสูง (Intensive Sustainability)

ระดับที่ 5

การผ่านการรับรองตามเกณฑ์ของ GSEE แสดงว่าองค์กรได้ดำเนินการพัฒนาสู่ความยั่งยืนด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมแล้วในระดับยอดเยี่ยม (Extreme Sustainability)