What's GSEE

มาตรฐาน GSEE (Global Sustainable Energy and Environment) คือ มาตรฐานความยั่งยืนด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางของ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่ได้นำเกณฑ์ในการปฏิบัติเชิงประสิทธิผลด้านการจัดการพลังงานผนวกกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและการผลิต และใช้พลังงานหมุนเวียนอย่างมีประสิทธิภาพเข้าด้วยกัน เพื่อส่งเสริมให้

สถานประกอบการนำเกณฑ์ของมาตรฐานไปประยุกต์ใช้และสามารถเข้าร่วมการประเมินเพื่อขอการรับรองและสิทธิ์ในการติดฉลาก GSEE เพื่อแสดงว่าสถานประกอบการมีการผลิตสินค้าและบริการที่คำนึงถึงความยั่งยืนด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

Certificated 2020

ในปี 2020 ที่ผ่านมามีสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการตรวจประเมินตามมาตรฐาน GSEE จำนวน 6 แห่ง โดยแต่ละสถานประกอบการได้มีจุดเด่นหลายด้านที่น่าสนใจ และเป็นตัวอย่างที่ดีที่มีการดำเนินการแล้วจนประสบผลสำเร็จ และเกิดความยั่งยืนด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมตามเจนตนารมย์

เกณฑ์มาตรฐาน GSEE

Global Sustainable Energy and Environment (GSEE) เป็นมาตรฐานที่มีการชี้วัดในรูปแบบของดัชนีวัดความยั่งยืนด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดตัวชี้วัดหลัก (Key-Performance Indictors) ไว้ 7 ด้าน คือ 

  1. Leadership
  2. Energy Performance Issue
  3. Environmental Issue
  4. Innovation
  5. Circular Economy
  6. Green and Renewable Energy
  7. Sustainability Culture

ระดับมาตรฐาน GSEE

มาตรฐาน GSEE จัดระดับความยั่งยืนตามค่าดัชนีชี้วัดสมรรถนะของมาตรฐาน GSEE Index ไว้ 5 ระดับ

Certified

High Potential to Development

Bronze

Initial Sustainability

 

Silver

Moderate Sustainability

 

Gold

Intensive Sustainability

 

Platinum

Extreme Sustainability

การส่งเสริมเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs ของมาตรฐาน GSEE

Key-Performance Indicators ทั้ง 7 ด้าน ของมาตรฐาน GSEE มีความสอดคล้องและส่งเสริมต่อเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์กรสหประชาชาติ หรือ SDGs (Sustainable Development Goals) ทั้ง 17 ด้าน ซึ่งนับได้ว่า GSEE เป็นรูปแบบของ Sustainability Standard ของประเทศไทย

Family

1

No Poverty
ขจัดความยากจนทุกรูปแบบ ทุกสถานที่

2

Zero Hunger
ขจัดความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหาร ส่งเสริมเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน
Asset 1

3

Good health and Well-Being
รับรองการมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคนทุกช่วงอายุ

4

Quality Education
รับรองการศึกษาที่เท่าเทียมและทั่วถึง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ทุกคน

5

Gender Equality
บรรลุความเท่าเทียมทางเพศพัฒนาบทบาทสตรีและเด็กผู้หญิง

6

Clean Water and Sanitation
รับรองการมีน้ำใช้ การจัดการน้ำและสุขาภิบาลที่ยั่งยืน

7

Affordable and Clean Energy
รับรองการมีพลังงานที่ทุกคนเข้าถึงได้ เชื่อถือได้ ยั่งยืนทันสมัย

8

Decent Work and Economic Growth
ส่งเสริมการเติบโดทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องครอบคลุมและยั่งยืน การจ้างงานที่มีคุณค่า

9

Industry, Innovation and Infrastructure
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงส่งเสริมการปรับตัวให้เป็นอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนและทั่วถึง และสนับสนุนนวัตกรรม

10

Reduce Inequalities
ลดความเหลื่อมล้ำทั้งภายในและระหว่างประเทศ

11

Sustainable Cities and Communities
ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัย ทั่วถึง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างยั่งยืน

12

Responsible Consumption and Production
รับรองแผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน

13

Climate Action
ดำเนินมาตรการเร่งด่วนเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ

14

Life below Water
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเลเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

15

Life on Land
ปกป้อง ฟื้นฟู และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบกอย่างยั่งยืน

16

Peace, Justice and Strong Institutions
ส่งเสริมสังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

17

Partnerships for the Goals
สร้างพลังแห่งการเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระดับสากลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน