What's GSEE

มาตรฐาน GSEE (Global Sustainable Energy and Environment) คือ มาตรฐานความยั่งยืนด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางของ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่ได้นำเกณฑ์ในการปฏิบัติเชิงประสิทธิผลด้านการจัดการพลังงานผนวกกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและการผลิต และใช้พลังงานหมุนเวียนอย่างมีประสิทธิภาพเข้าด้วยกัน เพื่อส่งเสริมให้

สถานประกอบการนำเกณฑ์ของมาตรฐานไปประยุกต์ใช้และสามารถเข้าร่วมการประเมินเพื่อขอการรับรองและสิทธิ์ในการติดฉลาก GSEE เพื่อแสดงว่าสถานประกอบการมีการผลิตสินค้าและบริการที่คำนึงถึงความยั่งยืนด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

Certificated 2020

ในปี 2020 ที่ผ่านมามีสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการตรวจประเมินตามมาตรฐาน GSEE จำนวน 6 แห่ง โดยแต่ละสถานประกอบการได้มีจุดเด่นหลายด้านที่น่าสนใจ และเป็นตัวอย่างที่ดีที่มีการดำเนินการแล้วจนประสบผลสำเร็จ และเกิดความยั่งยืนด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมตามเจนตนารมย์

เกณฑ์มาตรฐาน GSEE

Global Sustainable Energy and Environment (GSEE) เป็นมาตรฐานที่มีการชี้วัดในรูปแบบของดัชนีวัดความยั่งยืนด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดตัวชี้วัดหลัก (Key-Performance Indictors) ไว้ 7 ด้าน คือ 

  1. Leadership
  2. Energy Performance Issue
  3. Environmental Issue
  4. Innovation
  5. Circular Economy
  6. Green and Renewable Energy
  7. Sustainability Culture

ระดับมาตรฐาน GSEE

มาตรฐาน GSEE จัดระดับความยั่งยืนตามค่าดัชนีชี้วัดสมรรถนะของมาตรฐาน GSEE Index ไว้ 5 ระดับ

Certified

High Potential to Development

Bronze

Initial Sustainability

 

Silver

Moderate Sustainability

 

Gold

Intensive Sustainability

 

Platinum

Extreme Sustainability

การส่งเสริมเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs ของมาตรฐาน GSEE

Key-Performance Indicators ทั้ง 7 ด้าน ของมาตรฐาน GSEE มีความสอดคล้องและส่งเสริมต่อเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์กรสหประชาชาติ หรือ SDGs (Sustainable Development Goals) ทั้ง 17 ด้าน ซึ่งนับได้ว่า GSEE เป็นรูปแบบของ Sustainability Standard ของประเทศไทย