เกณฑ์มาตรฐาน GSEE

เกณฑ์มาตรฐาน GSEE

มาตรฐาน Global Sustainable Energy and Environment หรือ GSEE กำหนด Key-Performance Indicators หรือ Aspect ทั้งหมด 7 ด้าน และประกอบด้วยตัวชี้วัด (Indicators) จำนวน 25 Indicators

Key Performance IndicatorsIndicators
1. ด้านความเป็นผู้นำ – Leadership
1. Commitments and Policy
2. Organizing and Business Integration
3. Strategic Plan
4. CCR (Corporate Community
Responsibility)
5. Alliance
2. ด้านสมรรถนะพลังงาน – Energy
Performance Issue
6. Energy Management system
7. Building Envelope performance
8. Continuous Performance Improvement
9. Internal Economic Impacts
3. ด้านสิ่งแวดล้อม – Environmental Issue10. Environment Management System
11. Waste management
12. Fresh Water Management
13. GHG Emission Impact
4. ด้านนวัตกรรม – Innovation14. Process or Product Innovation
15. Energy and Environment Innovation and
Technology
16. Role model
5. ด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน – Circular
Economy
17. In-Process
18. Collaboration and Supply Chain
6. ด้านพลังงานหมุนเวียน – Green and
Renewable Energy
19. Green and Renewable Energy Source
20. Green and Renewable Energy Efficiency
7. ด้านวัฒนธรรมความยั่งยืน – Sustainability
Culture
21. Personal Awareness
22. Corporate Awareness
23. Green Transportation
24. Green Procurement
25. Health and Safety

เกณฑ์ด้านความเป็นผู้นำ (Leadership)

เกณฑ์ด้านสมรรถนะพลังงาน (Energy Performance Issue)

เกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment Issue)

เกณฑ์ด้านนวัตกรรม (Innovation)

เกณฑ์ด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน

เกณฑ์ด้านพลังงานสะอาดและพลังงานหมุนเวียน

เกณฑ์ด้านวัฒนธรรมความยั่งยืน