เกณฑ์มาตรฐาน GSEE

เกณฑ์มาตรฐาน GSEE

มาตรฐาน Global Sustainable Energy and Environment หรือ GSEE กำหนด Key-Performance Indicators หรือ Aspect ทั้งหมด 7 ด้าน และประกอบด้วยตัวชี้วัด (Indicators) จำนวน 25 Indicators

Key Performance IndicatorsIndicators
1. ด้านความเป็นผู้นำ – Leadership
1. Commitments and Policy
2. Organizing and Business Integration
3. Strategic Plan
4. CCR (Corporate Community
Responsibility)
5. Alliance
2. ด้านสมรรถนะพลังงาน – Energy
Performance Issue
6. Energy Management system
7. Building Envelope performance
8. Continuous Performance Improvement
9. Internal Economic Impacts
3. ด้านสิ่งแวดล้อม – Environmental Issue10. Environment Management System
11. Waste management
12. Fresh Water Management
13. GHG Emission Impact
4. ด้านนวัตกรรม – Innovation14. Process or Product Innovation
15. Energy and Environment Innovation and
Technology
16. Role model
5. ด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน – Circular
Economy
17. In-Process
18. Collaboration and Supply Chain
6. ด้านพลังงานหมุนเวียน – Green and
Renewable Energy
19. Green and Renewable Energy Source
20. Green and Renewable Energy Efficiency
7. ด้านวัฒนธรรมความยั่งยืน – Sustainability
Culture
21. Personal Awareness
22. Corporate Awareness
23. Green Transportation
24. Green Procurement
25. Health and Safety