การจัดงาน “TOGETHER WE CAN Create the Sustainable World with GSEE” งานสัมมนาเพื่อมอบโล่และ Certificate สำหรับสถานประกอบการที่ได้รับการรับรองเกณฑ์มาตรฐาน GSEE ประจำปี 2023การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

Share This Post

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ กฟภ. ได้จัดงาน “TOGETHER WE CAN, Create the Sustainable World with GSEE งานสัมมนาเพื่อมอบโล่และ Certificate สำหรับสถานประกอบการที่ได้รับการรับรองเกณฑ์มาตรฐาน GSEE ประจำปี 2023 ”  ในวันที่  29 กันยายน 2566 ณ ห้อง Magic 3 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ โดยมี นายภาณุมาศ ลิ้มสุวรรณ รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นประธานในการเปิดงาน โดยการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกณฑ์มาตรฐานด้านความยั่งยืนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  (Global Sustainable Energy and Environment : GSEE) รวมทั้งจัดพิธีมอบโล่ และ Certificate สำหรับสถานประกอบการที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน GSEE ประจำปี 2023 จำนวน 16 แห่ง เพื่อเป็นเกียรติแก่สถานประกอบการทั้ง 16 แห่งที่เข้าร่วมขอรับการประเมินเกณฑ์มาตรฐาน GSEE ในปีนี้  ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์โดยตรงกับองค์กรในการลดต้นทุนด้านพลังงาน การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งนี้ยังสามารถตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน น (Sustainable Development Goals : SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ นอกจากนี้แล้ว GSEE ยังสามารถก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่าง กฟภ. และองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ  ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทั่วประเทศ ในการสร้างโลกที่ยั่งยืนร่วมกันตามแนวทางของ GSEE  ที่ว่า “TOGETHER WE CAN, Create the Sustainable World with GSEE”

ทั้งนี้ กิจกรรมหลักภายในงานประกอบด้วยการชี้แจงหลักเกณฑ์ของเกณฑ์มาตรฐาน GSEE   และการประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติในการนำเกณฑ์มาตรฐานไปประยุกต์เพื่อการประเมินระดับความยั่งยืนด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมขององค์กร  รวมทั้งพิธีมอบโล่ และ Certificate สำหรับสถานประกอบการที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน GSEE ประจำปี 2023  โดยมีสถานประกอบการจำนวน 3 แห่ง ได้รับผลการประเมินอยู่ในระดับ Platinum ซึ่งเป็นระดับสูงสุด ประกอบด้วย

1) บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) (โรงงานอาหารสัตว์สงขลา)

2) บริษัท ยูเอซีเจ (ประเทศไทย) จำกัด

3) บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) สาขาบางพลี

และมีสถานประกอบการอีกจำนวน 5 แห่ง ที่ได้รับผลการประเมินอยู่ในระดับ Gold ได้แก่

1) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

2) อาคาร คิง เพาเวอร์ พัทยา คอมเพล็กซ์

3) โรงพยาบาลพญาไท 3

4) บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) สาขานครอินทร์

5) บริษัท พรีไซซ อีเลคตริค แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

ทั้งนี้เกณฑ์มาตรฐาน GSEE ที่ กฟภ. จัดทำขึ้นประกอบด้วยเกณฑ์ที่ใช้ประเมินสำหรับสถานประกอบการจำนวน 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทอาคาร ประเภทอุตสาหกรรม และผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก หรือ VSPP  โดยเกณฑ์มาตรฐาน GSEE  ได้แบ่งเกณฑ์ชี้วัดสมรรถนะที่สำคัญออกเป็น 7 ด้าน ได้แก่ ด้านความเป็นผู้นำ(Leaderships), ด้านสมรรถนะพลังงาน(Energy Performance),  ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment Issue),  ด้านนวัตกรรม (Innovation), ด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน(Circular Economy) ด้านพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) และด้านวัฒนธรรมด้านความยั่งยืน (Sustainability Culture) โดย กฟภ. จะส่งเสริมให้มีการนำเกณฑ์มาตรฐาน GSEE ไปประยุกต์ใช้ในองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ และสามารถขอรับการตรวจประเมินจากผู้ประเมินเกณฑ์มาตรฐาน GSEE ที่ กฟภ. จัดให้มีขึ้นในรูปแบบของการประเมินดัชนีวัดสมรรถนะความยั่งยืนด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ที่เรียกว่า GSEE Index  ดังนั้นผลประโยชน์ที่ได้จากการเข้าร่วมรับการประเมินมาตรฐาน GSEE นอกจากจะได้รับองค์ความรู้ต่าง ๆ ในการพัฒนาสู่ความยั่งยืนแล้ว องค์กรที่มีผลการประเมินในระดับ Gold หรือ Platinum มีสิทธิ์ในการนำตราสัญลักษณ์ของ GSEE ไปติดฉลากผลิตภัณฑ์หรือบริการได้ด้วย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ กองส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน ฝ่ายส่งเสริมผู้ประกอบกิจการไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือที่เว็บไซต์  https://pea-gsee.com/

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่ปรึกษาโครงการ บริษัท เอนเนอร์ยี่ ควอลิตี้ เซอร์วิส จำกัด

e-mail : [email protected] | Tel : 090 669 3639 | 🌐 www.pea-gsee.com

Share This Post