สัมมนา “TOGETHER WE CAN, Create the Sustainable World with GSEE”

Share This Post

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA ได้จัดงานสัมมนา “TOGETHER WE CAN, Create the Sustainable World with GSEE”  ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 1 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ เมื่อวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา

การสัมมนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายเสกสรร เสริมพงศ์ รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า เป็นประธานเปิดงาน “TOGETHER WE CAN, Create the Sustainable World with GSEE” พร้อมมอบโล่ และ Certificate สำหรับสถานประกอบการที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ของมาตรฐาน GSEE โดยได้เชิญชวนหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชนเข้ารับการประเมินมาตรฐาน GSEE (Global Sustainable Energy and Environment) เพื่อลด ต้นทุนด้านพลังงาน และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสนองตอบต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ

ภายในงาน บริษัท เอนเนอร์ยี่ ควอลิตี้ เซอร์วิส จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาโครงการฯ ได้จัดทำวีดีทัศน์ เรื่อง แนวคิดของมาตรฐาน GSEE รวมทั้งการนำเสนอ การพัฒนาเกณฑ์และรายละเอียดของมาตรฐานความยั่งยืนด้านการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม หรือ GSEE ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดย คุณวิชาญ นาคทอง และ ดร.วศิน มหัตนิรันดร์กุล คณะทำงานของโครงการฯสำหรับ

มาตรฐาน GSEE ที่จัดทำขึ้น เพื่อประเมินสำหรับสถานประกอบการจำนวน 3 ประเภท คือ ประเภทอาคาร ประเภทอุตสาหกรรม และผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก หรือ VSPP โดยเกณฑ์ของมาตรฐาน GSEE มี เกณฑ์ชี้วัดสมรรถนะที่สำคัญ 7 ด้าน ได้แก่ ด้านความเป็นผู้นำ ด้านสมรรถนะพลังงาน ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านนวัตกรรม ด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน ด้านพลังงานหมุนเวียนและด้านวัฒนธรรม ด้านความยั่งยืน โดย PEA จะส่งเสริมให้มีการนำเกณฑ์ของมาตรฐาน GSEE ไปประยุกต์ใช้ในองค์กรและสามารถขอรับการตรวจประเมินจากผู้ประเมินมาตรฐาน GSEE ซึ่งองค์กรที่มีผลการประเมินในระดับ Gold หรือ Platinum จะได้รับตราสัญลักษณ์ GSEE ไปประกอบในสินค้าหรือ บริการด้วย นอกจากนี้ ได้มีการมอบโล่ และ ใบรับรองสำหรับหน่วยงายที่ผ่านการประเมินจำนวน 6 แห่ง ที่นำเกณฑ์ มาตรฐาน GSEE ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินกิจการและวัดผลสำเร็จที่เกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม แสดงถึงผล ความสำเร็จของความร่วมมือกันระหว่าง PEA กับหน่วยงานทั้ง 6 แห่ง ที่สามารถลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ รวมกันทั้งสิ้นประมาณ 9,800,000 หน่วยต่อปี โดยคิดเป็นปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ลดลงไม่น้อยกว่า 6,366 ตันต่อปี

สำหรับสถานประกอบการที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ของมาตรฐาน GSEE ที่ได้รับมอบโล่ และ Certificate 6 แห่ง ประกอบด้วย


ระดับ Platinum

  1. อาคารสำนักงานใหญ่ ธนาคารแห่งประเทศไทย
  2. บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)
  3. บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ จำกัด
  4. บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขาศาลายา

ระดับ Gold

1) บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2) บริษัท ยูนีซัน จำกัด

ภาพบรรยากาศภายในงาน

ผู้สนใจสมัครรับการประเมินมาตรฐาน GSEE และการให้คำแนะนำในการยกระดับตามเกณฑ์มาตรฐาน GSEE สามารถสมัครได้ที่ https://pea-gsee.com/apply/ หรือหากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อที่ คุณศรัญญา เครือกนก 02-1921847-8

Share This Post