สัมมนา “TOGETHER WE CAN, Create the Sustainable World with GSEE”

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA ได้จัดงานสัมมนา “TOGETHER WE CAN, Create the Sustainable World with GSEE”  ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 1 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ เมื่อวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา

การสัมมนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายเสกสรร เสริมพงศ์ รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า เป็นประธานเปิดงาน “TOGETHER WE CAN, Create the Sustainable World with GSEE” พร้อมมอบโล่ และ Certificate สำหรับสถานประกอบการที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ของมาตรฐาน GSEE โดยได้เชิญชวนหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชนเข้ารับการประเมินมาตรฐาน GSEE (Global Sustainable Energy and Environment) เพื่อลด ต้นทุนด้านพลังงาน และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสนองตอบต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ

ภายในงาน บริษัท เอนเนอร์ยี่ ควอลิตี้ เซอร์วิส จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาโครงการฯ ได้จัดทำวีดีทัศน์ เรื่อง แนวคิดของมาตรฐาน GSEE รวมทั้งการนำเสนอ การพัฒนาเกณฑ์และรายละเอียดของมาตรฐานความยั่งยืนด้านการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม หรือ GSEE ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดย คุณวิชาญ นาคทอง และ ดร.วศิน มหัตนิรันดร์กุล คณะทำงานของโครงการฯสำหรับ

มาตรฐาน GSEE ที่จัดทำขึ้น เพื่อประเมินสำหรับสถานประกอบการจำนวน 3 ประเภท คือ ประเภทอาคาร ประเภทอุตสาหกรรม และผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก หรือ VSPP โดยเกณฑ์ของมาตรฐาน GSEE มี เกณฑ์ชี้วัดสมรรถนะที่สำคัญ 7 ด้าน ได้แก่ ด้านความเป็นผู้นำ ด้านสมรรถนะพลังงาน ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านนวัตกรรม ด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน ด้านพลังงานหมุนเวียนและด้านวัฒนธรรม ด้านความยั่งยืน โดย PEA จะส่งเสริมให้มีการนำเกณฑ์ของมาตรฐาน GSEE ไปประยุกต์ใช้ในองค์กรและสามารถขอรับการตรวจประเมินจากผู้ประเมินมาตรฐาน GSEE ซึ่งองค์กรที่มีผลการประเมินในระดับ Gold หรือ Platinum จะได้รับตราสัญลักษณ์ GSEE ไปประกอบในสินค้าหรือ บริการด้วย นอกจากนี้ ได้มีการมอบโล่ และ ใบรับรองสำหรับหน่วยงายที่ผ่านการประเมินจำนวน 6 แห่ง ที่นำเกณฑ์ มาตรฐาน GSEE ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินกิจการและวัดผลสำเร็จที่เกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม แสดงถึงผล ความสำเร็จของความร่วมมือกันระหว่าง PEA กับหน่วยงานทั้ง 6 แห่ง ที่สามารถลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ รวมกันทั้งสิ้นประมาณ 9,800,000 หน่วยต่อปี โดยคิดเป็นปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ลดลงไม่น้อยกว่า 6,366 ตันต่อปี

สำหรับสถานประกอบการที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ของมาตรฐาน GSEE ที่ได้รับมอบโล่ และ Certificate 6 แห่ง ประกอบด้วย


ระดับ Platinum

  1. อาคารสำนักงานใหญ่ ธนาคารแห่งประเทศไทย
  2. บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)
  3. บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ จำกัด
  4. บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขาศาลายา

ระดับ Gold

1) บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2) บริษัท ยูนีซัน จำกัด

ภาพบรรยากาศภายในงาน

ผู้สนใจสมัครรับการประเมินมาตรฐาน GSEE และการให้คำแนะนำในการยกระดับตามเกณฑ์มาตรฐาน GSEE สามารถสมัครได้ที่ https://pea-gsee.com/apply/ หรือหากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อที่ คุณศรัญญา เครือกนก 02-1921847-8

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email