การประชุม การรับฟังความคิดเห็นผลการศึกษาและวิเคราะห์เพื่อจัดทำเกณฑ์ด้านสิทธิประโยชน์และแผนธุรกิจสำหรับการส่งเสริมมาตรฐาน GSEE

Share This Post

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดการประชุม การรับฟังความคิดเห็นผลการศึกษาและวิเคราะห์เพื่อจัดทำเกณฑ์ด้านสิทธิประโยชน์และแผนธุรกิจสำหรับการส่งเสริมมาตรฐาน GESS การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

คุณเสกสรร เสริมพงศ์ รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้เกียรติมาเป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา โดยมีผู้บริหารและพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเข้าร่วมรับฟังการสัมมนาดังกล่าว และให้ข้อเสนอแนะต่อผลการศึกษาและวิเคราะห์เพื่อจัดทำเกณฑ์ด้านสิทธิประโยชน์และแผนธุรกิจสำหรับการส่งเสริมมาตรฐาน GSEEบริษัท เอนเนอร์ยี่ ควอลิตี้ เซอร์วิส จำกัด ที่ปรึกษาโครงการฯ  โดย คุณวิชาญ นาคทอง  ดร.วศิน มหัตนิรันดร์กุล และ ดร.ชยุตม์ วะนา คณะทำงานของโครงการฯ ได้นำเสนอการเสนอแนวทางและหลักเกณฑ์มาตรฐานด้านความยั่งยืนของ กฟภ. ผลของการศึกษาเพื่อจัดทำเกณฑ์ด้านสิทธิประโยชน์สำหรับการส่งเสริมมาตรฐาน GSEE และรายละเอียดของแผนธุรกิจเพื่อส่งเสริมเกณฑ์มาตรฐานความยั่งยืนด้านการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค


Share This Post