การประชุมเพื่อพิจารณาผลการดำเนินการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ตามเกณฑ์มาตรฐาน GSEE ของสถานประกอบการนำร่อง

Share This Post

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดการประชุมเพื่อพิจารณาผลการดำเนินการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ตามเกณฑ์มาตรฐาน GSEE (PEA Global Sustainable Energy and Environment) ของสถานประกอบการนำร่อง โดยคณะกรรมการตรวจประเมินมาตรฐาน GSEE  ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ


คุณพโยมสฤษฎ์ ศรีพัฒนานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายการส่งเสริมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้เกียรติมาเป็นประธานในการกล่าวเปิดการประชุมฯ และมอบของที่ระลึกแด่คณะกรรมการตรวจประเมินมาตรฐาน GSEE ทั้ง 7 ท่านในการประชุมการตรวจประเมินเกณฑ์มาตรฐาน GSEE ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 7 ท่านเป็นคณะกรรมการประเมินเกณฑ์มาตรฐาน GSEE ซึ่งประกอบด้วย


  1. ดร.สมศักดิ์ วิวัฒน์พนชาติ รองประธานคณะกรรมการพลังงาน หอการค้าไทย – ผู้ทรงคุณวุฒิจากหอการค้าไทย
  2. คุณศุภกิจ บุญศิริ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม – ผู้ทรงคุณวุฒิด้านอุตสาหกรรม
  3. ผศ. ดร.กูสกานา กูบาฮา คณบดี คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี – ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการพลังงาน
  4. ดร.พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์ รองผู้อำนวยการ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก – ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อม
  5. คุณกิตติพร โป้ซิ้ว ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานทดแทน จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน – ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพลังงานหมุนเวียน
  6. รศ. ดร.ชนิกานต์ ยิ้มประยูร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ – ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษา
  7. คุณพโยมสฤษฎ์ ศรีพัฒนานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค – ผู้ทรงคุณวุฒิจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค


การนำเสนอผลการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนตามเกณฑ์มาตรฐาน PEA-GSEE โดยผู้แทนของสถานประกอบการนำร่องจำนวน 6 แห่ง ได้แก่


1. คุณสุรีย์ จิรรัตนโสภา ผู้อำนวยการอาวุโส อาคารสำนักงานใหญ่ ธนาคารแห่งประเทศไทย

2. คุณศรุดา ชิดเชื้อ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาองค์กรที่ยั่งยืน บริษัทฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)

3. คุณเกริกเกียรติ วิจารย์วงษ์ หัวหน้าแผนกบริหารคุณภาพ/ QMR/ EnMR/ TPM Promoter บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ จำกัด

4. ดร.อนันต์ วัชรพงษ์วินิจ ผู้อำนวยการ ฝ่ายงานก่อสร้างและบริหารทรัพยากรอาคาร บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขาศาลายา

5. คุณพงษ์ศักดิ์ พงษ์จีน หัวหน้าส่วนแผนกวิศวกรรม บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

6. คุณยุทธนา มาลีรส ผู้จัดการแผนกวิศวกรรม บริษัทยูนีซัน จำกัด

Share This Post