การประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โครงการจัดทำเกณฑ์มาตรฐานรางวัล “PEA Green Diamond Energy Awards” การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 2

Share This Post

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จัดการประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โครงการจัดทำเกณฑ์มาตรฐานรางวัล “PEA Green Diamond Energy Awards”  ครั้งที่ 2 ณ ห้อง Boardroom ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น  กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นายพโยมสฤษฏ์  ศรีพัฒนานนท์ เป็นผู้กล่าวเปิดการประชุมในครั้งนี้   ซึ่งมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงานอิสระ อาคารธุรกิจ และโรงงานอุตสาหกรรม มาร่วมงาน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

ลำดับ ชื่อ─นามสกุล ชื่อหน่วยงาน ตำแหน่ง ประเภทของหน่วยงาน
1 ดร. สมศักด์ วิวัฒน์พนชาติ หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย รองประธานคณะกรรมการพลังงาน  หน่วยงานหรือสมาคมวิชาชีพ
2 ดร.สุรีย์ จิรรัตนโสภา ธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายธุรการและบริหารอาคาร หน่วยงานราชการ
3 ดร.อนันต์ วัชรพงษ์วินิจ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ผู้อำนวยการ-ฝ่ายงานก่อสร้างและบริหารทรัพยากรอาคาร อาคารห้างสรรพสินค้า
4 ดร.สุรัส ตั้งไพฑูรย์ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาอุตสาหกรรม หน่วยงานราชการ
5 คุณนรินพร มาลาศรี บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) รองประธานกรรมการบริหาร องค์กรธุรกิจเอกชน
6 คุณชำนาญ ลิ้มสกุล ศูนย์พัฒนามาตรฐานและทดสอบระบบเซลล์แสงอาทิตย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สถาบันการศึกษา
7 ดร.พงศ์พันธุ์ วรสายัณห์ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน วิศวกรชำนาญการพิเศษ  หน่วยงานราชการ
8 คุณชัยศักดิ์ ชาตรีจันทร์สกุล สำนักบริหารความยั่งยืน ธรรมาภิบาล และสื่อสารองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์ Deputy Director องค์กรธุรกิจเอกชน
9 ดร.ศรุดา ชิตเชื้อ บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาองค์กรที่ยั่งยืน โรงงานอุตสาหกรรม
10 คุณสุกัญญา พิพัฒน์ไตรสรณ์ บริษัท แอลฟ่า โปรเซสซิ่ง จำกัด ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม โรงงานอุตสาหกรรม
11 นายบัณฑร ศรีวงษ์จันทร์ บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม โรงงานอุตสาหกรรม
12 คุณวานิช อภิบาลคุรุกิจ บริษัท บิทไว้ส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้จัดการฝ่ายคุณภาพ โรงงานอุตสาหกรรม
13 คุณพิเชษฐ์  วัชรเสถียรพงศ์ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (โรงงานบ้านโพธิ์) ผู้จัดการ ฝ่าย Utility and Waste Treatment โรงงานอุตสาหกรรม
14 คุณเอกพงษ์ ตังสีวังหิน บริษัท ชาร์เตอร์ สแควร์ โฮลดิ้ง จำกัด QSHE Manager อาคารสำนักงาน
15 คุณมติกานต์ สกุลรัตนศักดิ์ Richmond Group of Hotels & Resorts TI & Special Project Manager อาคารโรงแรม
16 คุณกานต์ธิดา สุขประยูร Richmond Group of Hotels & Resorts PR and Events Manager อาคารโรงแรม
17 คุณอรทัย วงศ์กังแห บริษัท สยามกลการ จำกัด ผู้จัดการส่วน อาคารสำนักงาน
18 คุณสุรศักดิ์ สิงห์มีศรี บริษัท สยามกลการ จำกัด วิศวกรไฟฟ้า อาคารสำนักงาน
19 คุณธิติพงศ์ พิบูลกุลสัมฤทธิ์ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) นักวิชาการชำนาญการ องค์การมหาชน
20 คุณภูสิต อัษฎาธร บริษัทอุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ จำกัด กรรมการ โรงงานอุตสาหหรรม
21 คุณเสกสัน  ประเสริฐ Richmond Group of Hotels & Resorts Asst. Manager อาคารโรงแรม
                                                                

โดยในครั้งนี้คุณวิชาญ นาคทอง ในฐานะที่ปรึกษาโครงการ นำเสนอผลการศึกษาและร่างเกณฑ์มาตรฐานรางวัล “PEA Green Diamond Energy Awards” ที่ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะในการประชุมครั้งที่ผ่านมา (เมื่อวันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562) และหลังจากนั้นมีการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะการพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานรางวัล “PEA Green Diamond Energy Awards” จากผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนามาตรฐานฯ ต่อไป

Share This Post